fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se aplikují na právní vztahy mezi společností AVAVA s.r.o., se sídlem Budatínska 20, 851 06 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd .: Sro, vložka č .: 131958/B, IČ: 51 826 852, DIČ: 2120858971, IČ DPH: SK2120858971, jako prodávajícím (dále jen “my”), a vámi, jako kupujícím (dále jen “vy”), v souvislosti s objednávkou zboží z webové stránky internetového obchodu www.nordicflame.design (dále jen “internetový obchod”), a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi námi a vámi (dále jen “smlouva”).

Základní ustanovení

My a vy (dále společně jen jako “smluvní strany” a každý z nás samostatně jako “smluvní strana”) se písemně můžeme dohodnout na odchylné úpravě od VOP, která bude mít přednost před VOP.

Jako kupující můžete být považováni buď za (i) fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen “spotřebitel”) nebo (ii) jakoukoliv jinou osobu (dále jen “podnikatel” ). Podnikatelem můžete být zvláště pokud jste (a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, (b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, (c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo (d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Naše vzájemné vztahy se v případě, že jste spotřebitelem, řídí zejména zákonem č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

V případě, že jste podnikatelem, se naše vzájemné vztahy řídí zejména zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník, proto se na vás nevztahují právní předpisy, které se aplikují na spotřebitele, včetně některých článků těchto VOP, včetně podmínek upravujících Odstoupení od smlouvy, Záruční podmínky a reklamační řád, jakož i Alternativní řešení spotřebitelských sporů.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Na internetovém obchodě nabízíme zboží k prodeji. Součástí každé nabídky zboží je i jeho název, hlavní vlastnosti a informace o způsobu použití. Součástí je také údaj o dostupnosti, celkové ceně zboží, poplatcích za dopravu, případně za využití jiného způsobu platby, jako je platební prostředek. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě je informativního charakteru a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy. Nejsme povinni uzavřít smlouvu, zejména pokud jde o případy uvedené níže.

Zboží objednáte tak, že stisknutím tlačítka “Přidat do košíku” vložíte zboží, které máte v úmyslu koupit, do košíku (dále jen “objednávka”). Po vyplnění vašich identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a platby, budete seznámeni s konečnou kupní cenou zboží. Konečná kupní cena zahrnuje cenu za zboží umístěné v košíku, daň z přidané hodnoty, poplatky za dopravu, případně za využití jiného způsobu platby, jako je platební prostředek. Před odesláním objednávky máte možnost objednávku zkontrolovat, opravit a měnit. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Objednat”. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné.

Odesláním objednávky děláte návrh na uzavření smlouvy.

Obdržení objednávky vám potvrdíme emailem. Doručením tohoto emailu je smlouva uzavřena. Jsme oprávněni vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

Objednáním zboží potvrzujete, že jste se obeznámili s tím, že součástí objednávky je i povinnost zaplatit kupní cenu. Odesláním objednávky dále potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP a že s nimi souhlasíte. Na tyto VOP jste dostatečným způsobem před zasláním objednávky upozorněni a máte možnost se s nimi seznámit.

V případě, že dodatečně zjistíme nedostupnost některého z objednaných výrobků nebo chybně uvedenou cenu, navrhneme vám uzavření smlouvy v upravené podobě. V případě, že přijmete takový návrh na uzavření upravené smlouvy, je taková upravená smlouva uzavřena v momentě, kdy nám bude doručena vaše akceptace ve formě emailu. V případě, že návrh na uzavření upravené smlouvy nepřijmete, smlouva se ruší a neprodleně vám vrátíme cenu za zboží, pokud jste nám ji mezitím zaplatili.

Souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Platební podmínky

Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena zboží je uvedena v měně EUR včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou poplatků dopravu, případně za využití jiného způsobu platby, jako je platební prostředek. Poplatky za dopravu zboží, poplatky za využití jiného způsobu platby, jako je platební prostředek a případné další poplatky, pokud existují, nejsou zahrnuty v ceně zboží, a budou vám oznámeny během realizace objednávky a budou zvlášť zahrnuty do celkové konečné kupní ceny, kterou se zavazujete uhradit.

Pokud se nedohodneme jinak, můžete si zvolit některý z následujících způsobů platby, (i) bezhotovostně platebními kartami, nebo (ii) bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Pokud se nedohodneme jinak, jste povinni zaplatit kupní cenu předem, ještě před odesláním zboží. Přijetí platby vám potvrdíme emailem.

V případě bezhotovostního převodu převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření smlouvy, pokud zálohová faktura nestanoví delší lhůtu.

V případě bezhotovostního převodu jste povinni uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo faktury.

Fakturu vám doručíme emailem po doručení zboží, s čím objednáním zboží souhlasíte, případně listinně spolu s doručením zboží.

Dodací podmínky

Informace o dostupnosti zboží a předpokládaném čase doručení je uvedena na internetovém obchodě při popisu zboží a je vám také oznámena emailem při přijetí jeho objednávky.

Jsme povinni dodat vám zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. Takovou jinou dohodou je například i delší informace o dostupnosti zboží a o předpokládaném čase doručení zveřejněna na internetovém obchodě, s čím při objednání zboží souhlasíte. Pokud si nesplníme svůj závazek dodat zboží ve lhůtě podle první věty a nedodáme zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, pokud nám ji poskytnete, máte právo od smlouvy odstoupit.

Zboží vám bude doručeno způsobem, který si během nákupu zvolíte. Po dohodě si můžete zvolit osobní převzetí zboží. O předpokládaném čase doručení zboží vás informuje kurýr. V případě osobního převzetí se o čase a místě převzetí dohodneme telefonicky.

Objednané zboží jste povinni převzít. Převzetí zboží potvrdíte písemně na dodacím dokladu. Při převzetí jste povinni stav zásilky a neporušenost obalu řádně zkontrolovat a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit kurýrovi a nám. Pokud je zásilka nekompletní nebo poškozená, jste v případě, že jste kupující spotřebitel, oprávnění, a v případě, že jste kupující podnikatel, povinni, zásilku nepřevzít. Pokud takovou zásilku od kurýra převezmete, jste povinni poškození popsat a označit v předávacím protokolu nebo záznamu o poškození přepravovaného zboží. Zároveň je v každém případě třeba bez zbytečného odkladu, vždy nejpozději do 24 hodin, abyste nám oznámili tuto skutečnost a zaslat nám fotografie poškozeného zboží. Jinak podpisem dodacího listu potvrzujete, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti dodání. V případě dodatečných reklamací doručení poškozeného nebo nekompletního zboží nebo obalu, je možné takovou zásilku u nás reklamovat, pokud prokážete, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí zásilky od kurýra.

Zboží vám bude doručeno ve většině případů do týdne od zaplacení kupní ceny. Zboží odesíláme až po úplném zaplacení kupní ceny.

V případě osobního převzetí tento termín převzetí závisí na naší dohodě. V případě, že zboží v dohodnutém termínu nepřijmete nebo jej není možné doručit z jiných důvodů na vaší straně, a to ani opakovaně v náhradním termínu, zboží nám bude vráceno zpět.

O odeslání zboží vás informujeme emailem.

Zboží doručujeme pouze na území Slovenska a Česka, pokud se v individuálním případě nedohodneme jinak.

Převzetím zboží na vás přechází vlastnictví koupeného zboží. Pokud jste podnikatelem, před předáním nabýváte vlastnické právo k přepravovanému zboží, když získáte oprávnění nakládat se zásilkou. Vlastnické právo ke zboží však nikdy nepřechází na vás dříve, než bude zaplacena celá kupní cena.

Odstoupení od smlouvy

Níže uvedené podmínky odstoupení od smlouvy se na vás vztahují, pouze pokud jste spotřebitel. Pokud jste podnikatel, nemáte možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu podle těchto podmínek.

Od smlouvy máte možnost odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste nám oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den této lhůty.

Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se (a) vámi objednané zboží v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud (b) se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se (c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Pokud odstoupíte od smlouvy, smlouva se od počátku ruší, a ruší se i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které jste odstoupili. To se aplikuje i na situaci, kdy byl spolu se zbožím poskytnutý dárek. V takovém případě se ruší i darovací smlouva a jste povinni spolu se zbožím vrátit nám i poskytnutý dárek.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás informujte jednoznačným prohlášením, například dopisem zaslaným na naši adresu nebo emailem (dále jen “Oznámení o odstoupení od smlouvy”). Pro tento účel lze také použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP a který si můžete stáhnout z internetového obchodu po kliknutí na následující odkaz www.nordicflame.design/formular-na-odstupenie-od-zmluvy. Přijetí odstoupení od smlouvy vám potvrdíme emailem.

Po odstoupení jste povinni odevzdat nám zboží osobně nebo zasláním na naši adresu. Zboží by mělo být v původním obalu, pokud je to možné, nebo obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které bylo dodáno společně se zbožím. Původ zboží jste povinni prokázat, například přiložením originálu nebo fotokopie dokladu o koupi, záručního listu (pokud je ke zboží dodáván) nebo jiným dokladem, který prokazuje uzavření smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, pokud takové náklady vznikly, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platby vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při své platbě, pokud se nedohodneme jinak. Taková jiná dohoda však nebude znamenat účtování dalších poplatků. Nejsme vám povinni uhradit dodatečné náklady, pokud jste si výslovně zvolili jiný způsob doručení, jako je nejlevnější námi nabízený běžný způsob doručení. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které jste si zvolili, a náklady na nejlevnější námi nabízený běžný způsob doručení.

Při odstoupení od smlouvy snášíte pouze náklady na vrácení zboží nám nebo námi pověřené osobě k převzetí zboží.

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, nejsme povinni vrátit vám kupní cenu a platby podle předchozího odstavce před tím, než je nám zboží doručeno nebo dokud neprokážete zaslání zboží zpět, ledaže navrhneme, že si zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo nám ho předat nebo osobě námi pověřené k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud navrhneme, že si zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud jste zboží předali k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Zodpovídáte jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění jeho vlastností a funkčnosti.

Berete na vědomí, že nelze od smlouvy odstoupit, jejímž předmětem je:

  • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s vaším výslovným souhlasem a prohlásili jste, že jste byli řádně poučeni o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

  • prodej zboží zhotoveného podle vašich zvláštních požadavků, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro vás,

  • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo

  • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

Dokud nepřijmete zboží, jsme oprávněni kdykoli od smlouvy odstoupit, pokud nastanou okolnosti, které nám brání v dodání zboží za podmínek dohodnutých ve smlouvě, například nedostupnost zboží u výrobce nebo dodavatele, případně změna ceny zboží. O této skutečnosti vás budeme co nejdříve po zjištění informovat a vrátíme vám kupní cenu, a to bezhotovostně na vámi určený účet.

Záruční podmínky a reklamační řád

Níže uvedené záruční podmínky a reklamační řád se na vás vztahují, pouze pokud jste spotřebitel. Pokud jste podnikatel, při odpovědnosti za vady a záruky za jakost zboží se postupuje podle ustanovení obchodního zákoníku.

Zodpovídáme vám za to, že vámi zakoupené zboží je ve shodě se smlouvou. To znamená, že zodpovídáme za to, že zboží má jakost a užitné vlastnosti požadované smlouvou, námi nebo výrobcem popisované, nebo na základě reklamy zboží očekávané, popřípadě pro věc takového druhu obvyklé. Dále zodpovídáme za to, že zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který pro použití věci uvádíme nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud u zboží není uvedena delší doba, záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této doby. Pokud však je na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě záruční doba trvá pouze do data spotřeby. Pokud jde o použitou věc, můžeme se dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

Záruční doba začíná běžet od kdy jste převzali zboží. Reklamaci jste oprávněni uplatnit zasláním reklamovaného zboží na naši adresu. Ještě před zasláním reklamovaného zboží a zahájením reklamačního řízení doporučujeme, abyste nám emailem zaslal fotografii reklamovaného zboží, a to za účelem neformálního posouzení stavu zboží a získání nezávazné informace o případném dalším postupu a výsledku reklamačního řízení. Při reklamaci jste povinni prokázat původ zboží, například fakturou, záručním listem, pokud byl ke zboží přiložen, případně jiným prokazatelným způsobem. Zároveň jste povinni popsat, jak se vada projevuje.

Pokud jde o takovou vadu zboží, kterou lze odstranit, máte právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a abychom vadu bez zbytečného odkladu odstranili. Namísto odstranění vady lze požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Namísto odstranění vady vždy můžeme vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud vám to nezpůsobí vážné potíže.

Pokud jde o takovou vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo máte právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva máte i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Opětovné vyskytnutí vady po opravě znamená, že se vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Způsob vyřízení reklamace určíme a reklamaci vyřídíme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení. O vyřízení reklamace vám vydáme písemný doklad.

Pokud reklamaci zboží uplatníte během prvních 12 měsíců od koupě, můžeme vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení, nebudeme od vás vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení a ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

Pokud uplatníte reklamaci zboží po 12 měsících od koupě a my ji zamítneme, v dokladu o vyřízení reklamace uvedeme, komu můžete zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud výrobek zašlete na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady snášíme my, bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud odborným posouzením prokážete naši odpovědnost za vadu, můžete reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. V takovém případě vám uhradíme, do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace, veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Takto znovu uplatněnou reklamaci nezamítneme.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo využíváním zboží.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy po skončení opravy jste byli povinni zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Společně se zbožím může být dodán i záruční list. Pokud nebude dodán, nahrazuje ho faktura.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste spotřebiteli a nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vybavili vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, máte právo obrátit se na nás s žádostí o nápravu.

Pokud jsme na vaši žádost o nápravu odpověděli zamítavě nebo na ni neodpověděli do 30 dnů ode dne jejího odeslání, máte podle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů právo, za účelem ochrany svých spotřebitelských práv, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Vaše možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Alternativní řešení spotřebitelského sporu začíná vaším návrhem. Návrh musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti a může se podat písemně v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu můžete využít formulář, který je dostupný na webovém sídle subjektu alternativního řešení sporů. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom na ochranu práv a oprávněných zájmů stran sporu. Pokud mají strany sporu zájem o smírné vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu. Uzavřená dohoda je závazná. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody o vyřešení sporu a subjekt alternativního řešení sporů dospěje k závěru, že jsme porušili vaše práva, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska. Subjekt alternativního řešení sporů návrh odloží, pokud není zřejmé, že jsme porušili vaše práva. Alternativní řešení sporu je bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů však může od vás požadovat poplatek nejvýše 5 EUR včetně DPH.

Subjekty alternativního řešení sporů jsou Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiné subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (www.mhsr.sk). V případě přeshraničního sporu máte také právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (www.esc-sr.sk), které vám poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Máte také právo na alternativní řešení případného sporu prostřednictvím evropské platformy řešení sporů on-line (ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

Závěrečná ustanovení

Naše vzájemné právní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud náš vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se slovenskými právem. Tímto nejsou dotčena vaše práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů v případě, pokud jste spotřebitelem.

Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím prostředků dálkové komunikace a lze ji uzavřít v slovenském jazyce.

Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení smlouvy neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

V případě jakýchkoliv dotazů, stížností, podnětů nebo žádostí o nápravu se na nás můžete kdykoliv obrátit, například emailem na info@www.nordicflame.sk nebo na telefonním čísle +421 XXX XXX XXX.

Orgánem dozoru v oblasti živnostenského podnikání je Odbor živnostenského podnikání, Okresní úřad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Orgánem dozoru v oblasti ochrany spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Znění VOP můžeme kdykoliv jednostranně měnit. Nové VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodě a ruší se tím dosud platné VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, které vznikly před účinností nových VOP.

Vzhledem ke způsobu uzavírání smlouvy, smlouva u nás nebude uložena a dostupná na požádání. VOP však budou kdykoliv dostupné na internetovém obchodě a budou vám zaslány v příloze emailu, kterým potvrdíme přijetí vaší objednávky.

Příloha: Formulář na odstoupení od smlouvy

 

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Společnosti AVAVA s.r.o., se sídlem Budatínska 20, 851 06 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd .: Sro, vložka č .: 131958 / B, IČ: 51 826 852, DIČ : 2120858971, IČ DPH: SK2120858971, jako provozovateli internetového obchodu www.nordicflame.design, email: info@www.nordicflame.sk, tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

Datum objednání / datum přijetí zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele (pokud se formulář podává v listinné podobě):

Scroll to Top

Vitajte / Welcome!

Vitajte na oficiálnom eshope značky NORDICFLAME pre Česko a Slovensko. V prípade doručenia do inej krajiny prosím navštívte oficiálny web NORDICFLAME EU.

Welcome to the official e-shop of the NORDICFLAME brand for the Czech Republic and Slovakia. In case of delivery to another country, please visit the official website of NORDICFLAME EU.

Vitajte / Welcome!

Vitajte na oficiálnom eshope značky NORDICFLAME pre Česko a Slovensko. V prípade doručenia do inej krajiny prosím navštívte oficiálny web NORDICFLAME EU.

Welcome to the official e-shop of the NORDICFLAME brand for the Czech Republic and Slovakia. In case of delivery to another country, please visit the official website of NORDICFLAME EU.

Vítejte

Používáme cookies abychom pro vás zajistili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Údaje nesdílíme s třetími stranami. Děkujeme že nám pomáháte zlepšovat stránku Nordicflame