fbpx

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti AVAVA s.r.o., se sídlem Budatínska 20, 851 06 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd .: Sro, vložka č .: 131958/B, IČ: 51 826 852, DIČ: 2120858971, IČ DPH: SK2120858971 (dále jen “my”) při výkonu naší podnikatelské činnosti zpracováváme osobní údaje.

Níže v tomto dokumentu se Vám snažíme poskytnout všechny potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”).

Pokud byste přesto měli jakékoliv dotazy, případně byste chtěli uplatnit Vaše práva, ozvěte se nám, například emailem na info@www.nordicflame.sk.

V jakých případech zpracováváme Vaše osobní údaje

Pokud u nás nakoupíte

Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, případně i IČO a DIČ), kontaktní údaje (email a telefonní číslo), případně další s tím související údaje, například údaje o uzavření a plnění kupní smlouvy, budeme zpracovávat za účelem plnění smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je vaší smluvní požadavkem a vaší povinností, bez nich není možné uzavřít kupní smlouvu a doručit zboží. Právním základem je plnění smlouvy a po jejím splnění naše oprávněné zájmy být schopen prokázat, že naše závazky podle smlouvy byly řádně plněny. Doba uchovávání je 10 let po jejím splnění.

Kopie smluv a faktury, které obsahují Vaše identifikační údaje, jakož i výpisy z bankovních účtů uchováváme po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají. Právním základem je plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví.

Pokud se zaregistrujete za účelem garance poskytované přímo výrobcem

Pokud využijete zvláštní garanci poskytnutou přímo výrobcem zboží prostřednictvím jeho stránky na https://www.nordicflame.eu/guarantee, Vaše osobní údaje bude zpracovávat přímo výrobce, společnost NORDIC FLAME SWEDEN, se sídlem Tumstocksvägen 1, 187 66 Täby, Švédsko, v souladu s jeho pravidly.

Registrační údaje

Pokud si vytvoříte na internetovém obchodě svůj uživatelský účet, vaše přihlašovací údaje budeme zpracovávat za účelem správy a zpřístupňování Vám Vašeho uživatelského účtu. Po úspěšné registraci máte možnost vložit do svého uživatelského účtu Vaše identifikační osobní údaje a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje máte možnost kdykoliv měnit nebo vymazat. Právním základem je Váš souhlas, který projevíte vytvořením si uživatelského účtu. Doba uchovávání je po dobu, dokud si Váš uživatelský účet nezrušíte. V případě, že se po delší dobu do Vašeho uživatelského účtu nepřihlásíte, můžeme Vám poslat email a připomenout Vám Vaši registraci s otázkou, zda si přejete pokračovat v používání vašeho uživatelského účtu, nebo ho zrušit. Po zrušení uživatelského účtu vymažeme všechny Vaše osobní údaje, které jste do něj vložili.

Marketingová komunikace

V případě, že jste nám udělili Váš souhlas, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i za účelem marketingu, například doručovat Vám newsleter nebo jiné reklamní emaily o nás, našich výrobcích a službách. Právním základem je Váš souhlas. Můžete ho samozřejmě kdykoli odvolat. Doba uchovávání je po dobu, dokud tento souhlas neodvoláte.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje

V omezených případech Vaše osobní údaje poskytujeme jiným subjektům (příjemcům), ve většině případů našim dodavatelům služeb. Může jít o následující případy:

Poskytnutí třetím stranám, pokud je to dovolené nebo vyžadované právními předpisy, například zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy, v případě prodeje našeho podniku nebo v případě naší právní ochrany prostřednictvím právního zástupce.

Poskytnutí našim dodavatelům (zpracovatelům), kteří nám na základě smlouvy poskytují různé služby, v rámci kterých dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, například společnosti, která zajišťuje platební bránu, provozovateli nebo kurýrní společnosti, společnosti, která nám poskytuje službu emailového marketingu, poskytovateli účetních služeb nebo dodavateli IT služeb.

Spolupracujeme pouze s takovými dodavateli služeb, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečnosti a jejichž smluvně zavážeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a zachovávat důvěrnost Vašich osobních údajů.

Přenos osobních údajů mimo EU / EHS

V rámci Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru platí volný pohyb osobních údajů.

Pokud budeme přenášet osobní údaje do třetích zemí, budeme tak činit v souladu s GDPR. Může jít například o země, o nichž Evropská komise rozhodla, že zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo se dodavatel služby, kterou využíváme, zavázal dodržovat standardní smluvní doložky. V současnosti však neplánujeme přenášet osobní údaje mimo EU / EHS.

Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Podrobné informace o tom, jak je používáme naleznete zde.

Vaše práva

Podle GDPR máte početná práva. Jde o právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení zpracovávání, namítat proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům. Na požádání Vám tedy poskytneme veškeré informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili Vaše nesprávné osobní údaje a doplnili je, pokud jsou neúplné.

Právo na vymazání (právo na “zapomnění”)

Vaše osobní údaje mažeme, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo pokud odvoláte souhlas, na jehož základě jsme zpracování prováděli. Toto právo však neplatí absolutně. Existují případy, kdy osobní údaje musíme uchovávat, například za účelem účetnictví.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování, pokud (i) jste napadli správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů, (ii) zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití; (iii) již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; (iv) namítáte vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo namítat proti zpracování

Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, které se provádí (i) na právním základě nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, (ii) pro účely profilování, a (iii) pro účely přímého marketingu.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž abychom Vám v tom bránili, jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny. dozor@pdp.gov.sk.

Scroll to Top

Vitajte / Welcome!

Vitajte na oficiálnom eshope značky NORDICFLAME pre Česko a Slovensko. V prípade doručenia do inej krajiny prosím navštívte oficiálny web NORDICFLAME EU.

Welcome to the official e-shop of the NORDICFLAME brand for the Czech Republic and Slovakia. In case of delivery to another country, please visit the official website of NORDICFLAME EU.

Vitajte / Welcome!

Vitajte na oficiálnom eshope značky NORDICFLAME pre Česko a Slovensko. V prípade doručenia do inej krajiny prosím navštívte oficiálny web NORDICFLAME EU.

Welcome to the official e-shop of the NORDICFLAME brand for the Czech Republic and Slovakia. In case of delivery to another country, please visit the official website of NORDICFLAME EU.

Vítejte

Používáme cookies abychom pro vás zajistili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Údaje nesdílíme s třetími stranami. Děkujeme že nám pomáháte zlepšovat stránku Nordicflame